Kurzy

Mistrovské kurzy s mezinárodní účastí – Mekka varhaníků Doubravník 2020

Závěrečná zpráva o konání kurzů

Kurzy Mekka varhaníků Doubravník se konaly v roce 2020 od 30. června do 3. července. Zúčastnilo se jich celkem sedm studentů z různých škol. Dva další přihlášení se nedostavili z důvodu karantény v souvislosti s rozšířením koronaviru. Intenzivní výuku na doubravnických varhanách, na cembale a na klavichordu zajišťovali tři lektoři. Jaroslav Tůma a Pavel Svoboda z pražské HAMU, Martin Hroch z brněnské JAMU.

Základní náplní kurzů byla individuální práce se studenty, která spočívala ve studiu kompozic vhodných pro interpretaci na daných nástrojích. Důraz byl kladen nejen na přizpůsobení techniky hry vlastnostem Výmolových barokních varhan z roku 1770, které po skvělém restaurování v dílně Dalibora Michka ve Studýnkách u Jihlavy samy spolehlivě vedou adepta profesionálního zvládnutí varhanní hry k úspěšnému překonání všech nástrah, nicméně nejdůležitějším profitem, jaký mohli studenti z kurzů mít, byl jejich pokrok ve stylovém uchopení studované hudební literatury a přizpůsobení jednotlivých jejích atributů také výjimečným akustickým parametrům kostela Povýšení svatého Kříže.

Úspěšné zvládnutí náročných požadavků lektorů prokázali účastníci zejména veřejným vystoupením na koncertě konaném ve čtvrtek 2. 7. 2029 taktéž v kostele Povýšení svatého Kříže. V programu koncertu dominovala tentokrát hudba 17. a 18. století, byť v rámci individuálních hodin byla věnována pozornost i hudbě pozdější a varhanní improvizaci. Někteří účastníci se představili v rámci koncertu na varhanách, další na cembale, dva z nich se věnovali oběma nástrojům. Zvládnutí bezprostředních přechodů z jednoho nástroje na druhý patří k dovednostem, jaké potřebují zvláštní přípravu, což patří ke specifickým dovednostem pěstovaným na kurzech Mekka varhaníků už od doby jejich založení. Od začátku konání kurzů je také zvykem nahrávat koncertní vystoupení účastníků pro účely výzkumu varhanní interpretace prováděném na HAMU v Praze. Profesionálně jsou nahrávány i vybrané skladby způsobem studiových, kdy je možné provádět i střihové úpravy. Nahrávání zajistil Aleš Dvořák z HAMU v Praze.

V rámci letošního závěrečného koncertu vystoupili Alfred Habermann (HAMU v Praze – studující varhany a Pražská konzervatoř – studující cembalo), Filip Dvořák (HAMU v Praze – studující cembalo a obligátní varhany), Vendula Galdová a Barbora Zonová (JAMU v Brně – cembalo), Tetiana Tishchenko (Pražská konzervatoř – varhany) Adam Suk (ZUŠ Havlíčkova, Pardubice – varhany) a Juraj Křemen (HAMU v Praze). Převaha účastníků byla z České republiky, Tetiana Tischenko pochází z Ukrajiny a Juraj Křemen je ze Slovenska.

Kurzy v Doubravníku probíhají ve spolupráci s Městysem Doubravník a AMU v Praze za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Městyse Doubravník.

Doubravnik-2020 A3 Plakat

 

Od roku 2016 pořádá agentura Kateřiny Zahradníčkové Voor Kunst & Taal pod názvem Mekka varhaníků mistrovské kurzy s mezinárodní účastí, jejichž uměleckým garantem je profesor HAMU v Praze Jaroslav Tůma. Projekt je v roce 2018 podpořen granty, které poskytly: Ministerstvo kultury ČR, město Brno, Jihomoravský kraj, městys Doubravník, NADACE ŽIVOT UMĚLCE a další partneři. Asistentem kurzů je doktorand a vedoucí oddělení historicky poučené interpretace HAMU v Praze Pavel Svoboda. Jako lektoři se zúčastní i hosté ze zahraničí.

Na HAMU v Praze probíhá pod vedením Jaroslava Tůmy v letech 2018 a 2019 výzkum varhanní interpretace, který je s kurzy Mekka varhaníků částečně provázán. Z toho důvodu jsou během kurzů pořizovány i zvukové nahrávky varhanní hudby.

Kurzy se konají za finanční podpory Nadace Život umělce a Jihomoravského kraje.

Kurzy Mekka varhaníků – Doubravník 2019

se konaly v Doubravníku od neděle 14. července do čtvrtka 18. července. Zahájeny byly společným koncertem lektorů, na jehož programu zazněla řada skladeb starých mistrů v podání prof. Stefana Baiera na varhanách z roku 1760 postavených barokním varhanářem brněnské varhanářské školy Janem Výmolou. Prof. Baier účinkoval jako interpret i jako pedagog v Doubravníku už vícekrát, je také pravidelným hostem v rámci programu Erasmus na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze. Jeho domovským místem je Katholische Hochschule für Kirchenmusik und Musikpedagogik v německém Regensburgu, kde je zároveň rektorem a profesorem varhanní hry. Spolu s Jaroslavem Tůmou, každoročním odborným garantem kurzů Mekka varhaníků, představili v rámci koncertu také společnou CD nahrávku, které vznikla v roce 2018 právě na doubravnických varhanách. Zahrnuje hudbu 17. a 18 století a varhanní improvizace na témata skladeb starých mistrů. Dalšími účinkujícími byli Martin Hroch, pedagog JAMU v Brně a Kristýna Kosíková, doktorandka AMU v Praze. Oba účinkovali na kopii francouzského cembala, Kristýna Kosíková také na kopii středověkého nástroje zvaného clavisimbalum. Koncertu se zúčastnila paní starostka městyse Doubravník ing. Barbora Šenkyříková a duchovní správce farnosti Doubravník.

Výuka na kurzech probíhala převážně individuálně, ovšem za účasti všech frekventantů, kteří právě nevyužívali možnosti intenzivního cvičení na všech dostupných nástrojích, kterými kromě dvou cembal a clavisimbalum byly ještě kladívkový klavír a klavichord. K výše jmenovaným lektorům se připojil ve stejné funkci i doktorand HAMU v Praze Pavel Svoboda, který je na HAMU zároveň vedoucím oddělení interpretace staré hudby. Jaroslav Tůma a Pavel Svoboda vyučovali hlavně varhanní hru, Kristýna Kosíková a Martin Hroch cembalovou hru, frekventanti využili i možnost seznámit se s dalšími nástroji, na klavichord vyučoval Jaroslav Tůma a na clavicimbalum Kristýna Kosíková. V rámci konání kurzů proběhla také řada dalších formálních i neformálních akcí a setkání, jejichž význam je podtržen tím, že se u kulatých stolů setkávají zástupci různých oborů a profesí. Za důležité považujeme na tomto místě zmínit např. dlouhou odbornou diskuzi, která se konala již v roce 2018 za přítomnosti varhanářů, organologů a varhaníků, a to s mezinárodní účastí. Konkrétním výsledkem tohoto doubravnického setkání bylo započetí vydavatelské aktivity v polském Opole, kde jeden z tehdejších hostů prof. Grzegorz Pozniak působí. Od roku 2018 tam vychází vícejazyčný sborník s tematikou věnující se stavbě varhan, hudební interpretaci apod. Podnět přišel z Doubravníku, tehdejší účastníci panelové diskuze se stali přispěvateli a autory odborných článků, v současné době se chystá už třetí ročník recenzovaného časopisu, který má ambici stát se nejvýznamnějším periodikem tohoto zaměření ve střední Evropě.

Vyvrcholením letošních kurzů Mekka varhaníků v Doubavníku byl závěrečný koncert účastníků v kostele Povýšení svatého Kříže ve středu 17. července 2019 v 18.00. Tentokrát se jednalo o téměř dvouhodinový program, který ale přes značnu délku vydržely všichni návštěvníci bez jakéhokoli pocitu nadměrnosti délky, jelikož se jednalo o pragram stylově velmi rozmanitý a kvalitně připravený. U cembala, klavichord a samozřejmě především Výmolových varhan se vystřídalo deset vynikajících interpretů. Byl pořízen profesionální zvukový záznam i videoreportáž. Obojí bude sloužit další propagaci budoucích kurzů a dále i jako dokumentace vysoké úrovně interpretačního umění u nás, částečně i jako materiál využitelný k výzkumu interpretace, který pod vedením prof. Jaroslava Tůmy probíhá už řadu let na HAMU v Praze.

Harmonogram kurzů a výzkumu varhanní interpretace v roce 2018

Náhradou za neuskutečněné kurzy v Chyškách, které byly zrušeny kvůli zpoždění dokončení nových varhan G. Pradelly, se budou v roce 2018 dále konat tyto kurzy:

SVATÁ HORA U PŘÍBRAMI – Mekka varhaníků 2018     další info   PŘIHLÁSIT SE
4. až 8. 12. 2018 (basilika je temperována na snesitelnou teplotu i za mrazivého počasí)

Nástroj: Varhany Vladimíra Šlajcha 2018 – dispozice varhan   uspořádání rejstříků

Program:
Úterý 4. prosince – sraz účastníků dle jejich časových možností – během dne možnost seznámit se s nástrojem, od 18.00 první skupinová lekce, poté individuální příprava.
Středa 5. prosince – během dne možnost cvičení s ohledem na liturgický provoz v basilice. Od 18.00 druhá skupinová lekce, od 20.00 natáčení povinných a volitelných skladeb pro výzkum varhanní interpretace.
Čtvrtek 6. prosince – během dne možnost cvičení s ohledem na liturgický provoz v basilice. Od 18.00 třetí skupinová lekce, od 20.00 natáčení povinných a volitelných skladeb pro výzkum varhanní interpretace.
Pátek 7. prosince – během dne možnost cvičení s ohledem na liturgický provoz v basilice. V 18.30 koncert účastníků kurzů. Poté natáčení povinných a volitelných skladeb pro výzkum varhanní interpretace. Odjezd účastníků, event. možnost noclehu do soboty.
Sobota 8. prosince – během dne možnost cvičení s ohledem na liturgický provoz v basilice.

Pro účastníky kurzů bude k dispozici také varhanní positiv, cvičné varhany ve zkušebně sboru, cembalo a klavichord, to vše dle aktuálních možností daných běžným provozem.

Povinné skladby pro nahrávání:

J. S. Bach:
1/ Ich ruf zu dir… BWV 639
2/ Preludium a fuga G dur nebo Preludium a fuga B dur z Osmi malých preludií a fug

Jakožto volitelnou skladbu pro nahrávání lze zvolit téměř cokoli. Nevýhodná je francouzská romantika. Soudobá hudba je možná, ale s ohledem na nerovnoměrnou temperaturu (Valotti) a na mechanickou registraturu.

Ohlédnutí za kurzy Mekka varhaníků uskutečněnými v roce 2018:

CHYŠKY – Mekka varhaníků 2018
1.7. až 6.7.

Kurzy v Chyškách, na které se přihlásilo celkem 14 aktivních účastníků, z toho pět ze zahraničí, musely být na poslední chvíli zrušeny, protože v den původně plánované kolaudace nových varhan dne 29. června v pátek bylo zjištěno, že pan G. Pradella nestihl varhany dokončit. Kolaudace varhan byla proto prozatím odložena. Termín dokončení varhan je nadále nejistý.

Žehnání varhan se přesto dne 1. července při dopolední mši svaté konalo, odpolední inaugurační koncert ale proběhl pouze ve formě jakési „ochutnávky”, kdy v provedení Jaroslava Tůmy zazněly ukázky varhanní hudby za využití pěti prozatím hrajících rejstříků.

BRNO, JEZUITSKÝ KOSTEL – Mekka varhaníků 2018
9.7. až 12.7.

Kurzů na varhanách švýcarské firmy Mathis postavených v roce 2014 v Jezuitském kostele v Brně se zúčastnilo 7 aktivních varhaníků, z toho dva zavítali ze Slovenska. Pro potřeby výzkumu varhanní interpretace byly vícekrát nahrány dvě části ze Sonáty F. Mendelssohna-Bartholdyho č. 5, D dur, op. 65/5 (I. Andante II. Andante con moto)
V úterý 10. 7. v 19.00 se konal koncert účastníků kurzů – program
Ve čtvrtek 12. 7. v 19.00 se konal koncert Pavla Svobody – program

DOUBRAVNÍK – Mekka varhaníků 2018
12.8. až 16.8.

Kurzů na barokních varhanách Jana Výmoly z roku 1760 v kostele Povýšení svatého Kříže se zúčastnilo 6 aktivních varhaníků, z toho jeden zavítal z Polska.
Součástí programu kurzů byla i hra na cembalo, pianoforte a klavichord.
Pro potřeby výzkumu varhanní interpretace byly vícekrát nahrány tři části ze skladby J. Pachelbela: Aria tertia ze sbírky Hexachordum Apollinis.
Do Doubravníku též zavítali zahraniční hosté: Prof. Stefan Baier (Regensburg) a Prof. Grzegorz Pozniak (Opole)
V neděli 12. 8. v 18.00 se konal improvizační koncert Jaroslava Tůmy (varhany, cembalo) a Jana Rokyty (cimbál, zobcové flétny)
Ve středu 15. 8. v 18.00 se konal koncert účastníků kurzů – program

ZLATÁ KORUNA – Mekka varhaníků 2018
30. 8. až 1. 9.

Kurzů na barokních varhanách Abrahama Starcka z roku 1699 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně se zúčastnilo pět aktivních varhaníků. Pro potřeby výzkumu varhanní interpretace byla vícekrát nahrána skladba Josefa Segera: Fuga C dur ze sbírky Osmi toccat a fug.
Ve čtvrtek 30. 8. byly kurzy zahájeny koncertem Jaroslava Tůmy, který se konal v rámci Hudebních slavností Emy Destinnové – program