Biografie

Životopis / Biography / die Biographie

Jaroslav Tůma se narodil v roce 1956. Je koncertním varhaníkem a profesorem Akademie múzických umění v Praze. Koncertuje i na cembalo, klavichord, pianoforte a další klávesové nástroje. Věnuje se též hudební kompozici a publikační činnosti.

Vystudoval Pražskou konzervatoř u prof. Jaroslava Vodrážky a Akademii múzických umění v Praze u prof. Milana Šlechty (varhany) a prof. Zuzany Růžičkové (cembalo). Je nositelem prvních cen v soutěžích ve varhanní improvizaci v Norimberku v roce 1980 a v holandském Haarlemu v roce 1986; je laureátem řady interpretačních varhanních soutěží, např. v Linci v roce 1978, v soutěži Pražského jara v roce 1979, v soutěži Johanna Sebastiana Bacha v Lipsku v roce 1980 a mnoha dalších.

V rámci bohaté koncertní činnosti navštívil téměř všechny evropské země, také USA, Kanadu, Kubu, Japonsko, Mongolsko, Jihoafrickou republiku, Singapur atd. Je činný i jako předseda nebo člen porot mezinárodních hudebních soutěží, své interpretační zkušenosti předává na mnoha mezinárodních varhanních kurzech a seminářích, od roku 2016 se věnuje také varhanním kurzům Mekka varhaníků, jež jsou určeny začínajícím varhanním profesionálům. Pořádá je Studio Volantes a konají se na různých historických i moderních nástrojích v Česku.

V Tůmově repertoáru se nacházejí stěžejní skladby českých i světových skladatelů v širokém spektru stylů od renesance až po 21. století. Jeho diskografie čítá dosud 64 sólových titulů vydaných jednak u firmy Supraphon (do roku 2002), později převážně u firmy Arta Records (od roku 1991 do současnosti). Patří mezi ně nahrávky s hudbou Johanna Sebastiana Bacha (Goldbergovy variace ve dvojí verzi — na cembalo a na dva klavichordy, Dobře temperovaný klavír — na klavichord, Varhanní mše, Lipské chorály, Umění fugy aj. — na varhany), Antonína Rejchy (36 fug pro klavír — na historickém pianoforte Anton Walther), Václava Jana Tomáška (Eklogy), Vítězslava Nováka (Svatováclavský triptych) a Leoše Janáčka či Paula Hindemitha (Sonáty) a několik CD s varhanními improvizacemi, např. Moje vlast, titul sestavený z improvizací na témata symfonického cyklu Bedřicha Smetany. Některé Tůmovy varhanní nahrávky vyšly také v Německu a Polsku, např. na historických varhanách Wilhelma Sauera nebo firmy Schlag und Söhne, většina projektů ale dokumentuje bohatství a krásy českého, moravského a slezského varhanářského regionu.

Pro Český rozhlas vznikla vedle mnoha varhanních snímků také souborná nahrávka 29 klavírních sonát Jana Ladislava Dusíka, pro Českou televizi jedenáct dílů pořadu věnovaného varhanám v rámci cyklu To nejlepší z klasiky. Jaroslav Tůma se věnuje také komorní hře, na CD např. vyšla dvojí verze Růžencových sonát Heinricha Ignáce Franze Bibera, jednak s Gabrielou Demeterovou (1996 a 1997), jednak s Lucií Sedlákovou Hůlovou (2020); na obou záznamech provedl varhanní continuo. Celou řadu titulů publikoval s japonským flétnistou Jošimim Óšimou (Johann Sebastian Bach, Ástor Piazzola, Antonín Rejcha aj.).

Jaroslav Tůma je mj. autorem hudby k filmu dokumentaristy Pavla Kouteckého Proměny Pražského hradu, dvou sbírek varhanních skladeb na témata Adama Václava Michny (Svaté lásky labirynth aneb Česká mariánská muzika 2014 a Loutna česká 2016–2023), kolekce varhanních skladeb Já bych rád k Betlému a odborných publikací O interpretaci varhanní hudby s přihlédnutím k jiným klávesovým nástrojům (2016), K vybraným varhanním skladbám Petra Ebena (2019 — s nahrávkou Nedělní hudby, Laudes, aj. na CD) a Klavichord — téměř zapomenutý nástroj (2019 — s nahrávkami skladeb z 18. a 20. století na historickém nástroji Johanna Christopha Georga Schiedmayera). Věnuje se i kolektivní improvizaci. V letech 2015–2017 např. inicioval sérii hudebně tanečních představení pod názvem Vyvolený aneb Řehoř na skále, v níž se staly pro pětici hudebníků (kromě Jaroslava Tůmy Stefan Baier, Jan Rokyta, Liselotte Rokyta a Alan Vitouš), recitátora (Josef Somr nebo Jan Hartl) a tanečnici Adélu Srncovou inspirací vybrané texty z románu Thomase Manna.

V roce 2010 byl Jaroslav Tůma jmenován titulárním svatohorským varhaníkem na Svaté Hoře v Příbrami, kde v roce 2020 natočil na varhanách Vladimíra Šlajcha z roku 2018 v rámci audiovizuálního projektu ve spolupráci s producentem a režisérem Alexandrem Vojtou kompletní varhanní dílo Johanna Sebastiana Bacha. V současné době se věnuje postprodukci tohoto projektu. Podílí se také na dramaturgii svatohorských Varhanních půlhodinek, pořádaných v bazilice Nanebevzetí Panny Marie od roku 2017. Aktuálně také vystupuje v literárně-hudebních pořadech spolu s Markem Orko Váchou.

Na portále tajemstvitonu.cz jsou postupně zveřejňovány audiovizuální záznamy koncertů Jaroslava Tůmy z posledních let doplněné komentáři a rozhovory.


Jaroslav Tůma was born in 1956. He is a concert organist and professor at the Academy of Performing Arts in Prague. He also performs on harpsichord, clavichord, pianoforte and other keyboard instruments. He is also engaged in music composition and publishing.

He studied at the Prague Conservatory with Prof. Jaroslav Vodrážka and at the Academy of Performing Arts in Prague with Prof. Milan Šlechta (organ) and Prof. Zuzana Růžičková (harpsichord). He has won first prizes in organ improvisation competitions in Nuremberg in 1980 and in Haarlem in the Netherlands in 1986; he is a laureate of a number of organ performance competitions, e.g. in Linz in 1978, in the Prague Spring Competition in 1979, in the Johann Sebastian Bach Competition in Leipzig in 1980 and many others.

As part of his extensive concert history, he has visited almost all European countries, as well as the USA, Canada, Cuba, Japan, Mongolia, South Africa, Singapore, etc. He is also active as a chairman or jury member of international music competitions, he passes on his performance experience at many international organ courses and seminars, and since 2016 he has also been involved in the Mecca of Organists courses for aspiring organ professionals. They are organized by Studio Volantes and are held on various historical and modern instruments in the Czech Republic.

Tůma’s repertoire contains major works by Czech and world composers in a wide range of styles from the Renaissance to the 21st century. His discography includes 64 solo recordings released by Supraphon (until 2002) and later mostly by Arta Records (from 1991 to the present). These include recordings with music by Johann Sebastian Bach (Goldberg Variations in two versions – for harpsichord and two clavichords, Well-Tempered Piano – for clavichord, Organ Masses, Leipzig Chorales, The Art of Fugue, etc. – for organ), Antonín Rejcha (36 fugues for piano – on the historic Anton Walther pianoforte), Václav Jan Tomášek (Eclogues), Vítězslav Novák (St.Wenceslas Triptych) and Leoš Janáček or Paul Hindemith (Sonatas), as well as several CDs with organ improvisations, e.g. My Fatherland, a title consisting of improvisations on themes from Bedřich Smetana’s symphonic cycle. Some of Tůma’s organ recordings have also been released in Germany and Poland, e.g. on historic organs by Wilhelm Sauer or the Schlag und Söhne company, but most of the projects illustrate the richness and beauty of the Czech, Moravian and Silesian organs.

In addition to many organ recordings, Czech Radio has also produced a complete recording of 29 piano sonatas by Jan Ladislav Dusík, and Czech Television has produced eleven episodes of a programme devoted to the organ as part of the series The Best of the Classics. Jaroslav Tůma also plays chamber music, for example, two versions of Heinrich Ignaz Franz Biber’s Rosary Sonatas were released on CD, one with Gabriela Demeterová (1996 and 1997) and the other with Lucie Sedláková Hůlova (2020); on both recordings he performed the organ continuo. He has published a number of titles with the Japanese flautist Yoshimi Oshima (Johann Sebastian Bach, Ástor Piazzola, Antonín Rejcha, etc.).

Jaroslav Tůma is among other things the author of the music for the documentary film Transformation of Prague Castle directed by Pavel Koutecký, and two collections of organ compositions on themes by Adam Václav Michna (Labirynth of the Holy Love or Czech Marian Music 2014 and The Czech Lute 2016-2023), collections of organ compositions I Would Like to Go to Bethlehem and academic works On the Interpretation of Organ Music with Regard to Other Keyboard Instruments (2016), On Selected Organ Compositions by Petr Eben (2019 – with a recording of Sunday Music, Laudes, etc. on CD) and The Clavichord – an almost forgotten instrument (2019 – with recordings of 18th and 20th century compositions on the historical instrument of Johann Christoph Georg Schiedmayer). He is also involved in collective improvisation. In 2015-2017, for example, he initiated a series of musical and dance performances under the title The Chosen One, or Gregory on the Rock, in which five musicians (besides Jaroslav Tůma, Stefan Baier, Jan Rokyta, Liselotte Rokyta and Alan Vitouš), a reciter (Josef Somr or Jan Hartl) and a dancer Adéla Srncová were inspired by selected texts from Thomas Mann’s novel.

In 2010, Jaroslav Tůma was appointed titular organist at Svatá Hora in Příbram, where in 2020 he recorded a complete organ work by Johann Sebastian Bach on the organ of Vladimír Šlajch from 2018 as part of an audiovisual project in collaboration with producer and director Alexandr Vojta. He is currently working on the post-production of this project. He is also involved in the dramaturgy of the Organ Half Hours, held at the Basilica of the Assumption of St. Mary since 2017. He is also currently performing in literary and musical programmes together with Marek Orko Vácha.

The tajemstvitonu.cz website gradually publishes audiovisual recordings of Jaroslav Tůma’s concerts from recent years, supplemented by comments and interviews.


Jaroslav Tůma wurde im Jahre 1956 geboren. Der Konzertorganist und Professor an der Akademie der musischen Künste in Prag spielt auch Cembalo, Klavichord, Pianoforte und weitere Tasteninstrumente, er widmet sich auch der Komposition und publizistischen Tätigkeit.

Er hatte am Prager Konservatorium bei Prof. Jaroslav Vodrážka und an der Akademie der musischen Künste bei Prof. Milan Šlechta (Orgel) und Prof. Zuzana Růžičková (Cembalo) studiert. Er ist Gewinner der Wettbewerbe in Orgelimprovisation in Nürnberg im Jahre 1980 und in Haarlem im Jahre 1986, Preisträger der Interpretationswettbewerbe z. B. in Linz (1978), im Wettbewerb des Festivals Prager Frühling (1979), beim Johann Sebastian Bach-Wettbewerb in Leipzig (1980) und vielen anderen.

Im Rahmen seiner reichen Konzerttätigkeit ist er in fast allen europäischen Ländern aufgetreten, auch in den USA, Kanada, Kuba, in Japan, der Mongolei, in Südafrika, Singapur usw. Darüber hinaus ist er als Vorsitzender oder Jurymitglied internationaler Musikwettbewerbe aktiv, seine Interpretationserfahrung gibt er bei vielen internationalen Orgelkursen und Seminaren weiter und widmet sich seit 2016 auch den vom Studio Volantes veranstalteten und an verschiedenen historischen und modernen Instrumenten in der Tschechischen Republik realisierten Orgelkursen für angehende Orgelprofis Mekka für Organisten.

Im Repertoire von Jaroslav Tůma befinden sich wichtige Werke der tschechischen und internationalen Komponisten im breiten Spektrum von Renaissance bis in das 21. Jahrhundert. Seine Diskographie umfasst bis jetzt 64 Solo-CDs, die bei dem Label Supraphon (bis 2002) und vor allem bei Arta Records (seit 1991 bis heute) erschienen sind. Zu ihnen gehören Aufnahmen mit Werken von Johann Sebastian Bach (Goldbergvariationen in der Cembalofassung und für zwei Klavichords, Das wohltemperierte Klavier am Klavichord, Orgelmesse, Leipziger Choräle, Kunst der Fuge u. a. an der Orgel), Anton Rejcha (36 Fugues pour Piano am historischen Pianoforte Anton Walthers), Wenzel Johann Tomaschek (Eklogen), Vítězslav Novák (St. Wenzeslas Triptychon), Leoš Janáček oder Paul Hindemith (Sonaten) und einige CDs mit Orgelimprovisationen, z. B. Improvisationen nach Themen des symphonischen Zyklus Bedřich Smetanas Mein Vaterland. Einige Orgelaufnahmen Tůmas sind auch in Deutschland bzw. Polen erschienen, z. B. an der historischen Orgel Wilhelm Sauers oder der Firma Schlag und Söhne. Eine Mehrheit seiner Projekte dokumentiert jedoch den Reichtum und Schönheiten der tschechischen, mährischen und schlesischen Orgelregion.

Für den Tschechischen Rundfunk ist außer Orgelaufnahmen auch eine Gesamtaufnahme von 29 Klaviersonaten von Jan Ladislav Dusík entstanden, für das Tschechische Fernsehen ein elfteiliges Programm über Orgel im Rahmen des Zyklus To nejlepší z klasiky (Das beste aus der Klassik). Jaroslav Tůma widmet sich auch der Kammermusik: als CD sind z. B. zwei Aufnahmen der Rosenkranzsonaten von Heinrich Ignatz Franz Biber erschienen, und zwar mit Gabriela Demeterová (1996 und 1997), und mit Lucie Sedláková Hůlová (2020), mit Tůma als Continuo-Spieler. Mehrere Aufnahmen sind mit dem japanischen Flötisten Yoshimi Oshima entstanden (Johann Sebastian Bach, Ástor Piazzola, Antonín Rejcha u. a.).

Jaroslav Tůma ist Komponist der Musik zum Filmdokument von Pavel Koutecký Proměny Pražského hradu (Verwandlungen der Prager Burg), zweier Sammlungen nach Themen von Adam Václav Michna Svaté lásky labyrinth aneb Česká mariánská muzika (Labyrinth der heiligen Liebe oder Die böhmische marianische Musik, 2014) und Loutna česká (Die böhmische Laute, 2016–2023), des Albums von Orgelkompositionen Já bych rád k Betlému (Ich möchte nach Bethlehem) und Fachpublikationen O interpretaci varhanní hudby s přihlédnutím k jiným klávesovým nástrojům (Zur Interpretation von Orgelmusik unter Berücksichtigung anderer Tasteninstrumente, 2016), K vybraným varhanním skladbám Petra Ebena (Zu ausgewählten Orgelkompositionen von Petr Eben, 2019), mit CD-Aufnahmen von dessen Nedělní hudba (Sonntagsmusik), Laudes u. a., und Klavichord – téměř zapomenutý nástroj (Das Klavichord – ein fast vergessenes Instrument, 2019) mit den Aufnahmen von Werken des 18. und 20. Jahrhunderts an einem historischen Instrument von Johann Christoph Georg Schiedmayer. Er widmet sich auch der Kollektivimprovisation. In den Jahren 2015–2017 hat er z. B. eine Serie von Musik- und Tanzaufführungen unter dem Titel Vyvolený aneb Řehoř na skále (Der Auserwählte oder Gregor auf dem Felsen) initiiert, zu der Texte aus dem Roman von Thomas Mann für fünf Musiker (Jaroslav Tůma, Stefan Baier, Jan Rokyta, Liselotte Rokyta und Alan Vitouš), einen Rezitator (Josef Somr oder Jan Hartl) und die Tänzerin Adéla Srncová als Inspiration gedient haben.

Im Jahr 2010 wurde Jaroslav Tůma zum Titularorganisten von Svatá Hora (Heilige Berg) in Příbram ernannt, wo er 2020 im Rahmen eines audiovisuellen Projekts in Zusammenarbeit mit dem Produzenten und Regisseur Alexander Vojta das komplette Orgelwerk von Johann Sebastian Bach auf der Vladimír Šlajch-Orgel aus dem Jahr 2018 aufgenommen hat. Derzeit ist er mit der Postproduktion dieses Projekts beschäftigt. Er ist auch an der Dramaturgie der in der Basilika Mariä Himmelfahrt am Heiligen Berg seit 2017 veranstalteten Varhanní půlhodinky (Halbe Stunde mit Orgel) beteiligt. Derzeit tritt er auch gemeinsam mit Marko Orko Vácha in literarisch-musikalischen Programmen auf.

Auf dem Portal tajemstvitonu.cz werden nach und nach audiovisuelle Aufzeichnungen der Konzerte von Jaroslav Tůma aus den letzten Jahren, ergänzt durch Kommentare und Interviews, veröffentlicht.